Struktura e klubit

Drejtuesi i Klubit

Drejtuesi i Klubit do të jetë mësuesi themelues dhe organizues i tij, z.Artan Nuriu.

Koordinatori i Klubit

Koordinatori i Klubit do të jetë një nxënës i zgjedhur nga vetë nxënësit.

Asambleja e Pergjithshme

Organi që diskuton dhe propozon mendime të ndryshme për përmirësimin e punës dhe për zgjidhjen e problemeve që do të dalin, ku bëjnë pjesë përfaqësuesit e klasave, të departamenteve, etj.

Perfaqesuesit e klasave

Cdo klase do të përfaqësohet me 1 deri në 2 përfaqësues.

Departamentet e Ndryshme

Klubi ka departamente të tij, që kanë fushën e veprimit të tyre.

Përfaqësia e Klubit

Organi që sintetizon mendimet për problemet që dalin dhe ia paraqet Drejtuesit te Klubit dhe Koordinatorit të Klubit për të bërë vendimin përfundimtar.

DREJTUESI I KLUBIT : Av. Artan Nuriu

Koordinatore : Anja Frakulla

Administrator i faqes : Elio Selimaj