Qëllimi i krijimit

1. Njohja e problemeve që preokupojnë nxënësit në jetën e përditshme në shkollë dhe shoqëri.

2. Zgjerimi i njohurive që nxënësit marrin në fushën mësimore, duke i koordinuar me vizita turistike në objektet e Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore në Shqipëri dhe Trevat Shqiptare.

3. Bashkëpunimi me Institucionet Shtetërore për zgjidhjen e problemeve që do të dalin në ecurinë e përditshme.

4. Realizimi i projekteve që kanë të bëjnë me sensibilizimin e banorëve në zonat turistike, të mbrojtura rezervate nëpërmjet pastrimit dhe sistemimit të tyre.

Rruget dhe metodat:

1, Pyetesor,investigime,takime me nxenes student,mesues,petagog per te evidentuar problemet qe preukopojne te gjitha nivelet e arsimit nrsh, ne gjithe Shqiperin.

2, organizime takimesh ne instance te ndryshme me perfaqsues shteteror qe nga baza deri larte

3, Forcimi i tradites kometare te arsimit duke e integruar ne ate europiane

4, Fillimi punes nga evidentimi plotesimit te kerkesave per krijimin e ambjenteve komode per zhvillimin e mesimit

5, Rritje pagash per mesueit petagoget si shtresa qe con perpara komnin atedheun duke e rritur ne buxhet deri ne 5perqindte gdp per arsimin

6, Largimi i duarve te politikes nga arsimi ne te gjitha nivelet

7, Heqia e portalit (Mesues per Shqiperin) duke zevendesuar emerimet ne sistemit arsimor para universitar sipas meritokracis duke kaluar ne komision nga faktoret shtet,sindikat LA ndryshe.

8, Vlersimi i performances se mesimdhensve cdo 3 vjet ne perballje direct jo me anonimitet 9, Luft kunder korrupsionit duke larguar te korruptuarit

10, Forume shkencore kryesisht nepermjet mesimeve te hapura dhe kualifikimit te brendshem

11, Ulja moshes se pensionit 60 burrat dhe 55 grate ne 5 vjeteshin e fundit te punes ulja e normesme 30

perqind te oreve

12, Heqja e ditarit dhe mbajtja vetem e nje planifikimi te ores se mesimit vetem me ceshtjet qe do trajtohen

13, Kriteret ne emerim te jene qytetaria, lerter rekomandime, dokumentacionet formues, jo partiak

14, Ne emerimt te ndiqet parimi hershmeis dhe professional vendbanimit ne pronesi jo me qera

15, Rritja e dinitetit te mesuesit pa i mbyllur ne shkolle dhe largimi kur mbarone mesimi

16, Ripunim i teksteve jo perkthimi iterature

17, MEsuesi te versohet nga komisioni i siper permendur cdo 3 vjet dhe arritjve te tij

18, Pezullimi nga pun ai drejusve te pa afte hakmarres mbasi te verifikohet

19, Organizimi i aktiviteteve i eskursoneve sipas lendeve

20, Heqja e komisioneve te disiplines i eitekes ne shkollat e mesme

21. Krijimi i kolegjit administrative Dr shkolles Dr sindikates me kujdestar i nxensit per diskutimin e problemit.

22. Punimi ndares per te formuar nje brez me dashuri. Fryme kolektiviteti duke njohur meritat kryesore te njerezve dhe etapat te cilat diktatua i ndryshoir. Per kete takim me persona jo politikane por historian

23. Bashkepunimi me faktore te brendshem dhe te jashtem aty ku ka pika te perbashketa ne program duke mbeshtetur njeri tjetrin, duke organizuar bashkepunim, peticione, kendveshtrime, mosbindje civile.

24. Mos diskriminimi i askujt ne cdo sfere pa asnje lloj pa barazie

25. Bashkepunimi ne organizma nderkombetare ne forme partenriteti me ato qe jane ne SHBA, EU, dhe kushdo qe na mbeshtet ne keshillime, donacione, mendime etj.

26. Donacionet e marra do te synojne ne perdorimin e drejte dhe me efikasitet te mjeteve.

27. Ne gjimnaz dhe fakultet te rritet pagesa per ata ge bejne kerkime shkencore, eksperimente duke

inkurajuar shkencetaret e vertete.

28. Rinia diskutime per moslargimin e tyre nga Shqiperia.

29. Diferencimi pas vitit te pare sipas rezultateve duke i profilizuar shume nxenes ne gjimnaze ku ka

rezultate te dobta, duke bere kurse ne zanate dhe zeje qe duan.

30. Jo metoda rekomanduese te imponuara, por mesuesi te jete i lire te zgjedhe vete trajtimin e temave

mesimore.