Qëllimi i krijimit

1. Njohja e problemeve që preokupojnë nxënësit në jetën e përditshme në shkollë dhe shoqëri.

2. Zgjerimi i njohurive që nxënësit marrin në fushën mësimore, duke i koordinuar me vizita turistike në objektet e Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore në Shqipëri dhe Trevat Shqiptare.

3. Bashkëpunimi me Institucionet Shtetërore për zgjidhjen e problemeve që do të dalin në ecurinë e përditshme.

4. Realizimi i projekteve që kanë të bëjnë me sensibilizimin e banorëve në zonat turistike, të mbrojtura rezervate nëpërmjet pastrimit dhe sistemimit të tyre.